Print Report

CSR Scorecard Henskes Noord

This CSR Scorecard displays performance on important CSR issues. The issues presented have been selected by the CSR-Register based on market analysis and expert judgment, or are based on the issue analysis and/or materiality analysis (including stakeholder feedback) executed by the company. Each issue is explained, click on the word 'Explain' and read the explanation of the issue and related expectations.
The score per issue is based on transparency and evaluation of “impact”: when a company adds policies, programs and measures the score will grow providing they show tangible impact on the issue.
For added details on the ‘scoring methodology’ we refer to the manual. Final scores are determined based on FIRA expert judgment.
Please note that the maximum score for the CSR Quickscan subscription is two quarters.
To review issues selected by the company in question (for Extended and Complete CSR Reports), please click the “Issue-selection-by” checkbox with the company name (below the company logo, next to the FIRA checkbox). For all CSR Reports (except Quickscans) a summary is available, please click the checkbox “Show FIRA Summary” (at the top of the report) for review purposes.
Company logo
Henskes Noord bv verricht straal-, conservering- en berubberingswerkzaamheden op het hoogste niveau, zowel op locatie als in onze werkplaatsen. Onze goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers, maken onze onderneming al jaren tot een groot succes.
Core Subject CSR Aspect CSR Program Henskes Noord Supplier Score Next steps
Labour Practices
The labour practices of an organization encompass all policies and practices relating to work performed within, by or on behalf of the organization, including subcontracted work. International standards on labour practices have been formulated by the International Labour Organization (ILO), a United Nations agency. These minimum standards are legal instruments setting out universal basic principles and rights at work. They pertain to workers everywhere, working in any type of organization, and are intended to prevent unfair competition based on exploitation and abuse.
Contracts and Social Obligations
Selected by FIRA Explain

ISO 26000 Class: Employment relationships - Company

Management Approach Defined
Ambition: Henskes Noord streeft ernaar om te voldoen aan wet- en regelgeving op dit onderwerp, zowel voor eigen werknemers als voor onderaanneming en tijdelijke inhuur.
Objectives

  Measure Procedure uitzendkrachten
  Description:
  Henskes Noord werkt uitsluitend met ISO4400-1 en VCU gecertificeerde uitzendbureaus. Daarnaast doorloopt iedere uitzendkracht een (deels digitale) intake procedure. De volgende documenten moeten aanwezig zijn voor inzet: ID bewijs (eventueel aangevuld met verblijfstitel en zorgpas), kopie diploma's, ondertekend formulier in dienst treden.
  Impact:
  Zeker weten dat we voldoen aan de wet en regelgeving. We hebben in 2017 gewerkte met uitzendbureaus: Kino bv, Job for You bv en PSN bv. De procedures zijn correct uitgevoerd.

  Status CSR Program Defined
  Status: We zijn er zeker van dat we voldoen aan de wet en regelgeving.
  Priority: No

  Health & Safety at Work
  Selected by FIRA Explain

  ISO 26000 Class: Health and safety at work - Company

  Management Approach Defined
  Ambition: Het doel van het veiligheidsbeleid is het streven naar optimale arbeidsomstandigheden, waardoor veiligheid en gezondheid van eigen medewerkers, tijdelijke medewerkers, en die van derden zoveel mogelijk gewaarborgd zijn en het welzijn zoveel mogelijk wordt bevorderd.
  Objectives
  • 0 incidenten: Onze doelstelling is 0 incidenten / IF cijfer 0.
  • verzuimdoelstelling: Onze verzuimdoelstelling is < 3%.

  Policy Bedrijfsplan
  Algemeen bedrijfsplan van Henskes Noord waarin naast de organisatiestructuur ook het beleid op de belangrijkste aandachtsgebieden is weergegeven, waaronder kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu en MVO-beleid ten aanzien van medewerkers.

  Policy KVGM Handboek
  In het KVGM handboek beschrijven wij onze beleidsmaatregelen inzake kwaliteit, veilig werken en ter voorkomen van milieuvervuiling

  Policy Instructiemap KVGM
  De instructiemap KVGM beschrijft alle veel voorkomende werkzaamheden en de wijze waarop deze veilig uitgevoerd moeten worden. Daarnaast wordt het juiste gebruik van PBM's beschreven. Deze instructie wordt jaarlijks herzien.

  Measure Veilig werken
  Description:
  Onze doelstelling is 0 incidenten. Om dat te realiseren hebben alle productie medewerkers (incl. uitzendkrachten en onderaannemers) een VCA basis diploma. Alle leidinggevende medewerkers zijn in het bezit van een VCA-vol diploma. Naast de verplichte opleiding en toolboxen in het kader van VCA-P, houden wij jaarlijks een (verplichte) KVGM dag en versturen wij minimaal 2x per jaar een KVGM nieuwsbrief. In 2017 hebben we naar aanleiding van een KVGM ongeval diverse procedures herschreven en toolboxmeetings gehouden.
  Impact:
  In 2014 was het IF cijfer 0; In 2015 was het IF cijfer 10,1 (snijwond vinger - geen aanleiding tot maatregelen); In 2016 was het IF cijfer 0; en In 2017 was het IF cijfer 0. In 2015 was het verzuimcijfer 4,01%; In 2016 was het verzuimcijfer 2,39%; en IN 2017 was het verzuimcijfer 4,01% (veroorzaakt door 2 langdurig zieke medewerkers).

  Certificate VCA petrochemistry
  Het uitvoeren van straal- en schilderwerken en rubberlining.

  Status CSR Program Defined
  Status: Wij zijn in grote lijnen tevreden met de realisatie van onze doelstellingen. Helaas is er een ongeval geweest. De verzuimdoelstelling is niet gerealiseerd door twee langdurig zieke medewerkers.Mede omdat wij onze doelstellingen m.b.t. incidenten en verzuim niet gerealiseerd hebben, zijn wij gestart met de veiligheidsladder / safety culture ladder om het veiligheidsbewustzijn van onze medewerkers te vergroten.
  Priority: Yes

  Improvement Plan Behalen certificaat Veiligheidsladder
  Om het veiligheidsbewustzijn en -cultuur binnen onze organisatie verder te optimaliseren zijn wij in 2017 gestart met de Veiligheidsladder. De initiele audit staat gepland in september 2018.

  Environment
  Environmental includes the depletion of natural resources, pollution, climate change, destruction of habitats, loss of species, the collapse of whole ecosystems and the degradation of urban and rural human settlements. There is a need to identify options to reduce and eliminate unsustainable volumes and patterns of production and consumption and to ensure that the resource consumption per person becomes sustainable.
  Pollution
  Selected by FIRA Explain

  ISO 26000 Class: Prevention of pollution - Company

  Management Approach Defined
  Ambition: Wij proberen het gebruik van milieu gevaarlijke stoffen (o.a. oplosmiddelen) zo veel mogelijk terug te dringen. Daarnaast is er aandacht voor afvalscheiding.
  Objectives
  • 0 milieu incidenten
  • groei oplosmiddelvrij: Doelstelling 2018: omzet van 95.000 voor toepassing van oplosmiddelenvrije coatings.

  Policy Bedrijfsplan
  Algemeen bedrijfsplan van Henskes Noord waarin naast de organisatiestructuur ook het beleid op de belangrijkste aandachtsgebieden is weergegeven, waaronder kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu en MVO-beleid ten aanzien van medewerkers.

  Policy KVGM Handboek
  In het KVGM handboek beschrijven wij onze beleidsmaatregelen inzake kwaliteit, veilig werken en ter voorkomen van milieuvervuiling

  Policy Instructiemap KVGM
  De instructiemap KVGM beschrijft alle veel voorkomende werkzaamheden en de wijze waarop deze veilig uitgevoerd moeten worden. Daarnaast wordt het juiste gebruik van PBM's beschreven. Deze instructie wordt jaarlijks herzien.

  Measure Voorkomen milieuvervuiling
  Description:
  Afvalstoffen die vrijkomen in het werkproces (straalafval en verfafval) worden opgevangen en door gecertificeerde afvalverwerkers afgevoerd. Alle afval wordt gescheiden aangeboden. Zowel in onze werkplaatsen als op project locaties. We streven naar een toename van het gebruik van oplosmiddelen vrije verf. Met deze maatregelen streven wij ernaar om het milieu zo veel mogelijk te ontzien.
  Impact:
  Er zijn geen milieu incidenten geweest in onze organisatie. Vanaf 2018 kunnen we de impact van het toenemend gebruik van oplosmiddelen vrije verf meten. In 2017 is de omzet met oplosmiddelen vrije verf gegroeid van 37.202 euro in 2016 naar 94.544 euro in 2017.De doelstelling wordt in 2018 95.000 euro.

  Certificate ISO 14001
  Het uitvoeren van straal-, schilderwerken en rubberlining.

  Status CSR Program Defined
  Status: Wij zijn tevreden over het aantal milieu incidenten en zeer tevreden over de groei van de omzet met oplosmiddelen vrije verf.De omzet met oplosmiddelenvrije verf is nagenoeg verdubbeld in 2017. Verdere groei in 2018 is geen realistische doelstelling. Er zijn geen milieu incidenten geweest. Het scheiden van afval vindt structureel plaats. Door wijziging van werkzaamheden en projecten is de CO2 uitstoot niet afgenomen.
  Priority: No

  FIRA Comment Disclose reduction and monitoring practices for all (hazardous) waste streams.
  Circular Economy
  Selected by FIRA Explain

  ISO 26000 Class: Sustainable resource use - Company

  Management Approach Defined
  Ambition: Als straal- en schildersbedrijf verwerken we zeer veel materialen. Duurzaamheid in alle stadia, van grondstof t/m sloop en hergebruik (ook wel cradle to cradle genoemd), zijn hiervan belangrijk.
  Objectives

   Policy Bedrijfsplan
   Algemeen bedrijfsplan van Henskes Noord waarin naast de organisatiestructuur ook het beleid op de belangrijkste aandachtsgebieden is weergegeven, waaronder kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu en MVO-beleid ten aanzien van medewerkers.

   FIRA Comment Disclose practices for sustainable resource use.
   Energy Efficiency and Renewable Energy
   Selected by FIRA Explain

   ISO 26000 Class: Climate Change - Company

   Management Approach Defined
   Ambition: Wij werken aan het behalen van niveau 3 op de CO2 prestatieladder in 2018.
   Objectives

    Policy Bedrijfsplan
    Algemeen bedrijfsplan van Henskes Noord waarin naast de organisatiestructuur ook het beleid op de belangrijkste aandachtsgebieden is weergegeven, waaronder kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu en MVO-beleid ten aanzien van medewerkers.

    Measure Energiebesparing en CO2 reductie
    Description:
    Wij hebben in 2016 energiezuinige compressoren aangeschaft voor onze vestiging Geesbrug. De energiebesparing (omzetgerelateerd) voor deze vestiging was 9%. Daarnaast zijn we in het kader van het behalen van de CO2 prestatieladder niveau 3 andere mogelijkheden aan het onderzoeken om energie te besparen of over te stappen op duurzame energie. Het plaatsen van zonnepanelen en overstappen op groene stroom is onderzocht, maar nog niet uitgevoerd. In 2018 wordt beleid bepaald m.b.t. het wagenpark (ca. 40).
    Impact:
    Dit beleid (incl. doelstellingen) zijn in 2017 ingevoerd en de eerste resultaten worden vanaf 2018 bekend. In 2017 waren nog geen duidelijke verbeteringen meetbaar door wijziging in projecten.

    FIRA Comment Disclose total carbon footprint and results of reduction measures.
    Fair Practices
    Fair operating practices concerns ethical conduct in an organization's dealings with other organizations. These include relationships between organizations and government agencies, as well as between organizations and their partners, suppliers, contractors, customers, competitors, and the associations of which they are members.
    Sustainable Procurement
    Selected by FIRA Explain

    ISO 26000 Class: Promoting social responsibility - Supply Chain

    Improvement Plan Duurzaam inkopen
    Top 20 leveranciers onderzoeken m.b.t. MVO

    FIRA Comment Disclose CSR criteria for procurement and monitoring results.

    Print Report

    This report was generated on 2/24/19.