Interested to see more ESG reports, click here for a free login to the ESG Register.

Henskes Noord

Formal name
Henskes Noord B.V.
CoC Number
60659211
Sector
F43 - Specialized construction activities

Organization

About Henskes Noord

Henskes Noord bv verricht straal-, conservering- en berubberingswerkzaamheden op het hoogste niveau, zowel op locatie als in onze werkplaatsen. Onze goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers, maken onze onderneming al jaren tot een groot succes.

Vision

Henskes Noord bv wil gestaag groeien tot een middelgrote speler in straal- en conserveringsmarkt. Wij streven niet naar snelle, explosieve groei, omdat hiermee onze organisatie, personele bezetting, processen, kwaliteit en liquiditeit zwaar onder druk komen te staan. Wij willen een gestage, kwalitatieve groei realiseren. Onze speerpunten zijn de zeer brede dienstverlening, optimale klantgerichtheid en veel aandacht voor KVGM. Op onze website en in onze brochure stralen wij dit nadrukkelijk uit. Wij onderstrepen dit door altijd aanwezig te zijn op informatie bijeenkomsten van onze (potentiele) opdrachtgevers en branche organisaties, zowel met een informatief, een commercieel als met een KVGM karakter.

Mission

Henskes Noord bv is een straal- en schilderbedrijf dat werkt volgens de hoogste normen van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu. Alle processen zijn erop gericht incidenten te voorkomen en een zo gezond en veilig mogelijk werkklimaat voor onze eigen medewerkers, opdrachtgevers en omgeving te creëren.

Core Values

Veiligheid, kwaliteit, flexibiliteit voor alle stakeholders.
Totaaloplossing bieden voor de opdrachtgever.

ESG Statement

View on ESG

Henskes Noord bv wil Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De focus is gericht op werkgeverschap (gezondheid, veiligheid en opleiding), milieu (energiebesparing en oplosmiddel reductie) en regio (brede maatschappelijke ontwikkeling).

  • Download ESG Statement File Bijlage 001 - Getekende KVGM beleidsverklaring 2020.pdf is available in online report.

Company Details

Scope for this report

Straal-, conservering- en berubberingswerkzaamheden door Henskes Noord B.V. (Kamer van Koophandel 60659211) gevestigd in Nederland. Henskes Materieel Verhuur B.V. is niet in scope.

Total FTE in scope
32
Annual Turnover (euros)
€ 4,864,487

Company Ownership

Henskes Noord bv is eigendom van HN Geesbrug beheer B.V. (100%).

Company Contact

 
Marcel Tiktak
 
m.tiktak@henskes.nl
 
06 - 57 42 66 66
Company Website
www.henskes.nl

Visitor Address

 
Coevorderstraatweg 50b
 
7917 PS Geesbrug
 
Drenthe
 
Netherlands

ESG Program

Management Approach

Core Subject Environment

Energy Efficiency and Renewable Energy

Ambition

Wij streven naar een energie efficiënte bedrijfsvoering. Op termijn mogelijk geformaliseerd middels een CO2 prestatieladder certificaat.

Review Ambitions

Door de verkoop van het pand te Beverwijk is de CO2 uitstoot en het energieverbruik in 2019 aanzienlijk gedaald.

Priority for improvement
No

Pollution

Ambition

Wij proberen het gebruik van milieu gevaarlijke stoffen (o.a. oplosmiddelen) zo veel mogelijk terug te dringen. Daarnaast is er aandacht voor afvalscheiding.

Objectives

0 milieu incidenten
groei oplosmiddelvrij

Doelstelling 2020: omzet van 150.000 voor toepassing van oplosmiddelenvrije coatings.

Review Ambitions

Wij zijn tevreden over het aantal milieu incidenten en zeer tevreden over de groei van de omzet met oplosmiddelen vrije verf.

Priority for improvement
No

Circular Economy

Ambition

Als straal- en schildersbedrijf dragen wij bij aan het verlengen van de levensduur van staalconstructies, leidingwerk, tanks en andere stalen objecten. Duurzaamheid in alle stadia, van grondstof t/m sloop en hergebruik (ook wel cradle to cradle genoemd), zijn hierbij belangrijk.

Core Subject Labour Practices

Contracts and Social Obligations

Ambition

Henskes Noord streeft ernaar om te voldoen aan wet- en regelgeving op dit onderwerp, zowel voor eigen werknemers als voor onderaanneming en tijdelijke inhuur.

Review Ambitions

We zijn er zeker van dat we voldoen aan de wet en regelgeving.

Priority for improvement
No

Health & Safety at Work

Ambition

Het doel van het veiligheidsbeleid is het streven naar optimale arbeidsomstandigheden, waardoor veiligheid en gezondheid van eigen medewerkers, tijdelijke medewerkers, en die van derden zoveel mogelijk gewaarborgd zijn en het welzijn zoveel mogelijk wordt bevorderd.

Objectives

Verzuimdoelstelling

Onze verzuimdoelstelling is < 2.5%.

0 incidenten

Onze doelstelling is 0 incidenten / IF cijfer 0.

Review Ambitions

In verband met het bedrijfsongeval in 2019 hebben we onze doelstelling niet behaald. Wij hebben onze werkinstructie aangepast en dit toegelicht in een toolbox meeting. Met deze maatregelen denken wij dat hiermee de kans op herhaling tot een minimum wordt beperkt.

Priority for improvement
No

Policies

Bedrijfsplan

Algemeen bedrijfsplan van Henskes Noord waarin naast de organisatiestructuur ook het beleid op de belangrijkste aandachtsgebieden is weergegeven, waaronder kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu en MVO-beleid ten aanzien van medewerkers.

Instructiemap KVGM

De instructiemap KVGM beschrijft alle veel voorkomende werkzaamheden en de wijze waarop deze veilig uitgevoerd moeten worden. Daarnaast wordt het juiste gebruik van PBM's beschreven. Deze instructie wordt jaarlijks herzien.

KVGM Handboek

In het KVGM handboek beschrijven wij onze beleidsmaatregelen inzake kwaliteit, veilig werken en ter voorkomen van milieuvervuiling

Measures

Energiebesparing en CO2 reductie

Wij hebben in 2016 energiezuinige compressoren aangeschaft voor onze vestiging Geesbrug. De energiebesparing (omzetgerelateerd) voor deze vestiging was 9%. Het plan om in 2019 de CO2 prestatieladder niveau 3 te behalen is nog steeds niet uitgevoerd, vanwege vragen over de meerwaarde ervan. Sinds begin 2019 zijn wij in bezit van `1 elektrische auto, wij zijn voornemens dit aantal uit te breiden. Tevens zijn wij ons aan het oriënteren om een verjonging door te voeren in ons wagenpark. Ook is er subsidie verkregen voor het plaatsen van zonnepanelen op de vestiging in Geesbrug. In 2020 is het besluit genomen om de plaatsing van de zonnepanelen definitief door te laten gaan, de plaatsing staat gepland voor Q4-2020 en Q1-2021.

In de jaren 2016, 2017 en 2018 zie je dat onze maatregelen hebben geholpen om de emissie uitstoot en het energieverbruik gestaag te verminderen. Het sluiten van onze vestiging te Beverwijk en de verkoop van het pand heeft in 2019 geresulteerd in een forse reductie op zowel emissie als energieverbruik. Met de maatregelen die wij voornemens zijn om door te voeren beogen wij het energieverbruik en de emissie uitstoot verder te verlagen.

Opleiding

Henskes Noord houdt een overzicht bij met de vervaldata van de verschillende diploma’s en certificaten. Vanuit dit overzicht worden een deel van de opleidingen gepland. Daarnaast wordt vanuit het overzicht vakbekwaamheden, de functioneringsgesprekken en het bedrijfsplan gekeken naar de behoefte om nieuwe of aanvullende opleidingen te plannen.

In 2018 hebben alle medewerkers hun certificaten behouden. Voor alle nieuwe medewerkers hebben we er voor gezorgd dat ze hun basis certificaten hebben behaald. Het totaalbedrag van deze opleidingen was € 12.571.

Procedure controle uitzendkrachten en personeel

Henskes Noord werkt uitsluitend met NEN 4400-1 en VCU gecertificeerde uitzendbureaus. Daarnaast doorloopt iedere uitzendkracht een (deels digitale) intake procedure.
Voor eigen medewerkers en uitzendkrachten dienen de volgende documenten aanwezig te zijn voor inzet: ID bewijs (eventueel aangevuld met verblijfstitel en zorgpas), kopie diploma's, ondertekend formulier in dienst treden. Controle afdracht sociale premies wordt geborgd met een verklaring van de belastingdienst hieromtrent.

Zeker weten dat we voldoen aan de wet en regelgeving.
We hebben in 2019 gewerkte met uitzendbureaus: Kino bv, Job for You bv, MultiStaff, Best @ Work en S&L Diensten. De procedures zijn correct uitgevoerd.

Veilig werken

Onze doelstelling is 0 incidenten. Om dat te realiseren hebben alle productie medewerkers (incl. uitzendkrachten en onderaannemers) een VCA basis diploma. Alle leidinggevende medewerkers zijn in het bezit van een VCA-vol diploma.
Naast de verplichte opleiding en toolboxen in het kader van VCA-P, houden wij jaarlijks een (verplichte) KVGM dag en versturen wij minimaal 2x per jaar een KVGM nieuwsbrief. In 2018 zijn we gecertificeerd voor de safety culture ladder trede 3, hiermee willen we de bewustwording van onze medewerkers nog meer vergroten.

In 2014 was het IF cijfer 0;
In 2015 was het IF cijfer 10,1 (snijwond vinger - geen aanleiding tot maatregelen);
In 2016 was het IF cijfer 0; en
In 2017 was het IF cijfer 0.
In 2018 was het IF cijfer 0.
In 2019 was het IF cijfer 12,1 veroorzaakt door 1 ongeval met verzuim. Werkinstructie is aangepast.

In 2015 was het verzuimcijfer 4,01%;
In 2016 was het verzuimcijfer 2,39%; en
In 2017 was het verzuimcijfer 4,01% (veroorzaakt door 2 langdurig zieke medewerkers).
In 2018 was het verzuimcijfer 4,28% (veroorzaakt door 3 langdurig zieke medewerkers)
In 2019 was het verzuimcijfer 2,10% (hiermee hebben wij onze doelstelling ruimschoots behaald)

Voorkomen milieuvervuiling

Afvalstoffen die vrijkomen in het werkproces (straalafval en verfafval) worden opgevangen en door gecertificeerde afvalverwerkers afgevoerd. Alle afval wordt gescheiden aangeboden. Zowel in onze werkplaatsen als op project locaties. In 2019 is hiervoor een milieustraat ingericht op ons terrein.
Henskes Noord is KIWA gecertificeerd voor het gebruik van oplosmiddelvrije verf en streeft ernaar deze producten zoveel mogelijk in te zetten.
Met deze maatregelen streven wij ernaar om het milieu zo veel mogelijk te ontzien.

Er zijn sinds 2016 geen milieu incidenten geweest in onze organisatie.

In 2017 is de omzet met oplosmiddelen vrije verf gegroeid van 37.202 euro in 2016 naar 94.544 euro in 2017. In 2018 was de doelstelling 95.000 euro, de definitieve omzet van 2018 was 195.000 euro. De doelstelling voor 2019 was 120.000 euro ook deze doelstelling hebben wij behaald met een omzet van ruim 260.000 euro. ‘In 2020 is een aantal grote opdrachtgevers overgestapt op een watergedragen coatingsysteem, hierdoor wordt voor 2020 een omzet verwacht van > 500.000 euro.

Certificates and Awards

Certificates

TIM Rating Certificate

ISO 14001

Aan Henskes Noord B.V. voor Het uitvoeren van straal-, schilderwerken en rubberlining.

Valid until
Jan 16, 2023 Expired

ISO 9001

Het uitvoeren van straal-, schilderwerken en rubberlining.

Valid until
May 11, 2021 Expired

Safety Culture Ladder

Aan Henskes Noord B.V. Afdeling Hoogspanning, trede 3 van de Veiligheidsladder voor het conserveren van hoogspanningsmasten en onderstations.

Valid until
Oct 26, 2021 Expired

VCA petrochemistry

Het uitvoeren van straal- en schilderwerken en rubberlining.

Valid until
Apr 3, 2021 Expired

BRL K746

Product

Aan: Henskes Noord B.V.; Voor: Appliceren van coatingsystemen ten behoeve van drinkwater toepassingen.

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde controles worden de door Henskes Noord B.V. uitgevoerde processen, gespecificeerd in dit certificaat, geacht te voldoen aan de Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K746 "Appliceren van coatingsystemen ten behoeve van drinkwater toepassingen" d.d. 2012-02-01, inclusief eventuele wijzigingsbladen.

Valid until
n/a

BRL K790

Product

Henskes Noord B.V. verricht de werkzaamheden, mits in het contract met de opdrachtgever is vermeld dat de werkzaamheden worden verricht conform dit certificaat. Voor de volgende toepassingsgebieden:
1. Fabrieksmatig appliceren van in- of uitwendige bekledingen volgens BRL-K745, BRL-K768, of BRL-K779, op PGS 16, PGS 19, PGS 28 of PGS 30 stalen tanks;
2. Het in-situ appliceren van in- of uitwendige bekleding gecertificeerd volgens de eisen van BRL-K745, BRL-K768, of BRL-K779, op PGS 16, PGS 19, PGS 28 of PGS 30 (alleen inwendig) stalen tanks;
3. Het in-situ uitvoeren van kleine reparaties van in- of uitwendige bekleding gecertificeerd volgens de eisen van BRL-K745, BRL-K768, of BRL-K779, op PGS 16, PGS 19, PGS 28 stalen tanks of van inwendige bekleding gecertificeerd volgens de eisen van BRL-K779 op PGS 29 of PGS 30 stalen tanks;

Aan: Henskes Noord B.V.; Voor: Het appliceren van bekledingen op stalen opslagtanks of stalen leidingen en hulpstukken,

Valid until
n/a

Third-party Assessments

Assurance statement

Erkend leerbedrijf

Erkenning als leerbedrijf voor het opleiden van metaalconserveerders en administratieve medewerkers

Veiligheidsaudit door TenneT

Audit veiligheid door Tennet, Erkenning is opgewaardeerd van cat. 1 naar cat. 2. ( zwaardere projecten)