Interested to see more CSR reports, click here for a free login to the CSR Register.

Zalsman

Formal name
Zalsman B.V.
CoC Number
05044422
Subscription
TIM L
Sector
C18 - Printing and reproduction of recorded media
Verification
Moderate assurance
Publication date
Dec 10, 2018
Explanation

Core subject icon Human Rights

Score

ISO 26000 Class: Discrimination & vulnerable groups - Company

Work for Vulnerable Groups (Social Return)

Contribute to diversity and equal opportunity for employees (men/women, vulnerable groups: low education, migrant workers, ethnic background, disabled persons, etc.), i.e. social return, including related education and skill development.

Zalsman: 

Mogelijkheden om werk te bieden aan mensen die, om wat voor reden dan ook, een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Dit kan door samen te werken met sociale werkvoorzieningen of door mensen direct in dienst te nemen.

Contribution to:
SDG Logo SDG 10Reduced inequalities

Management Approach

Zalsman wil proactief werkgelegenheid bieden aan mensen uit kwetsbare doelgroepen, waaronder mensen die lange tijd in de bijstand zitten, statushouders en mensen die onder de Participatiewet vallen. De vestiging Kampen wil een voorbeeld zijn voor andere bedrijven en expert zijn in de begeleiding en arbeidstoeleiding.

Objectives
 • Detachering participatiewet:Binnen de groep hebben we jaarlijks 20 mensen werkzaam met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze mensen zijn allen voor onbepaalde tijd bij ons gedetacheerd of bij ons in dienst.
 • Eigen job coaching:In 2019 willen we alle nieuwe medewerkers met een afstand tot arbeidsmarkt zelf begeleiden.
 • Sociale activering:Bij Zalsman Kampen worden jaarlijks 2 werkervaringsplekken geboden aan mensen die lange tijd in de bijstand zitten en weer graag aan het werk willen. We helpen deze mensen weer in het arbeidsritme te komen en helpen bij arbeidstoeleiding binnen of buiten Zalsman.
 • Werkervaringsplekken:Er worden jaarlijks 2 werkervaringsplekken geboden aan verschillende statushouders. Door bij ons te werken leren ze de Nederlandse taal beter en is het tevens een goede bezigheidstherapie.
 • % van medewerkers:Jaarlijks willen we bovengemiddeld resultaat bereiken, dus zeker boven 10% van de medewerkers vallen onder de doelgroep.

Policy : Beleidsverklaring

Een uitgebreide versie van het Strategisch kompas

Policy : Klachtenregeling ongewenst gedrag

Een protocol voor gewenst gedrag van medewerkers.

Policy : Huishoudelijk regelement

Dit huishoudelijk reglement is opgesteld om de veiligheid en gezondheid van de medewerkers te waarborgen. Dat wil zeggen dat we daarmee een gezond arbeidsklimaat willen creëren.Het is opgesteld om mensen onder andere te informeren over alle primaire en secondaire arbeidsvoorwaarden. Daarbij moet je denken aan verlofregelingen, vergoedingsregelingen en beloningen. Ook worden de kernwaarden van Zalsman hierin benoemd.

Policy : Code of conduct

Gedragscode voor medewerkers.

Policy : Strategisch Kompas

Jaarlijks beleid en doelstellingen ten aanzien van kwaliteit, MVO, arbo, en milieu.

Measure : Werkgelegenheid kwetsbare groepen

We bieden werkgelegenheid aan mensen uit een kwetsbare doelgroep. We werken met mensen die vallen onder de participatie wet, statushouders en mensen uit de bijstand. Dit doen we via individuele detacheringen, groepsdetacheringen en werkervaringsovereenkomsten. In 2016 zijn we een nieuwe overeenkomst voor de de groep aangegaan met de sociale werkplaats om mensen te detacheren, met de intentie deze in 2020 weer te verlengen en de gedetacheerden werk aan te bieden tot hun pensioen.

Via IMpact zijn er in 2016 en 2017 17 medewerkers gedetacheerd die vallen onder de Participatiewet, die 14,8 FTE vertegenwoordigen. In de afgelopen 2 jaar hebben we 2 mensen na een werkervaring geholpen aan een baan binnen de Zalsman groep. Daarnaast zijn er 7 statushouders in 2017 aan het werk geweest, die gezamenlijk 2 FTE invulden.

Status CSR Program

We zijn tevreden met de huidige maatregelen en resultaten.

Priority: No

Improvement Plan : Eigen interne jobcoaching

Zalsman wil een directere verbinding aangaan met kwetsbare doelgroepen. Om dit te kunnen doen is het van belang zelf de jobcoaching te kunnen verzorgen. Er wordt een opleiding gevolgd door een medewerker waarna Zalsman zelf trajecten kan aannemen voor beschutte werkplekken of UWV

Core subject icon Labour Practices

Score

ISO 26000 Class: Health and safety at work - Company

Health & Safety at Work

Providing a safe and healthy work environment (physical work, use of heavy machinery, chemicals, dangerous locations, ergonomics, stress) for employees and subcontracted personnel at company and client locations, including vitality, prevention of injuries and occupational disease.

Zalsman: 

Mogelijkheden om proactief te investeren in de gezondheid,
veiligheid en vitaliteit van medewerkers en ingehuurd personeel. Want hoe goed en groot de machines ook zijn, Zalsman beschouwt haar
medewerkers als het grootste kapitaal van het bedrijf

Contribution to:
SDG Logo SDG 3Good health and well-being

Management Approach

Actief arbobeleid gericht op veiligheid en good housekeeping. Faciliteiten bieden om gezonde en vitale medewerkers te krijgen. Medewerkers helpen productief, gemotiveerd en gezond te blijven, binnen en buiten Zalsman en zeker zo belangrijk, gezond en vitaal van je pensioen kunnen genieten als de tijd daar is.

Objectives
 • Ziekteverzuim:Handhaven van een laag ziekteverzuim van maximaal 2,2% in 2018.
 • Arbo:100% van de medewerkers heeft het huishoudelijk reglement en gedragscode getekend.
 • Medewerkerstevredenheid:Medewerkerstevredenheid, minimaal 95%. Om dit te bewerkstelligen zijn we een samenwerking met Lifegaurd aangegaan. Zij helpen ons medewerkers meetbaar vitaler te krijgen.

Policy : Beleidsverklaring

Een uitgebreide versie van het Strategisch kompas

Policy : Klachtenregeling ongewenst gedrag

Een protocol voor gewenst gedrag van medewerkers.

Policy : Huishoudelijk regelement

Dit huishoudelijk reglement is opgesteld om de veiligheid en gezondheid van de medewerkers te waarborgen. Dat wil zeggen dat we daarmee een gezond arbeidsklimaat willen creëren.Het is opgesteld om mensen onder andere te informeren over alle primaire en secondaire arbeidsvoorwaarden. Daarbij moet je denken aan verlofregelingen, vergoedingsregelingen en beloningen. Ook worden de kernwaarden van Zalsman hierin benoemd.

Policy : Code of conduct

Gedragscode voor medewerkers.

Policy : Strategisch Kompas

Jaarlijks beleid en doelstellingen ten aanzien van kwaliteit, MVO, arbo, en milieu.

Measure : Vitaliteit en Arbo

Veiligheid en netheid staan voorop. Om dit te borgen worden medewerkers gevraagd het huishoudelijk reglement te tekenen. Vanzelfsprekend is werkkleding verplicht. Het vitaliteitsprogramma van Lifeguard bestaat uit drie onderdelen om tot een gezonde en duurzame gedragsverandering te komen, namelijk Meten & Monitoren, Coaching & Begeleiding, Kennis & Educatie. In september 2015 is het programma gestart met intakes die bestonden uit het online invullen van een aantal vragenlijsten, fysieke metingen, een persoonlijk rapport en een adviesgesprek met de coach. Begin 2016 zijn er Bedrijfsatleet trainingen georganiseerd voor de deelnemers, een training over de fysieke, emotionele en mentale as. Daarna zijn er verschillende workshops georganiseerd, onder andere Mindfulness, Prioriteiten stellen, Slaap, en Voeding. Aan het einde van het jaar zijn er weer hermetingen geweest binnen het vitaliteitsprogramma.

Per mei 2017 zijn er 62 deelnemers (47% van de medewerkers) die deelnemen het healthprogramma. Onze medewerkers zijn door de samenwerking met Lifegaurd vitaler geworden. Op basis van de vragenlijsten en fysieke metingen kwamen we in 2016 tot een Corporate Vitality Index (CVI) van 6,2. Dit is samengestelde score van de vragenlijsten en fysieke gegevens vanuit de metingen. Hiermee scoort Zalsman onder het gemiddelde van de bij Lifeguard bekende benchmark (6,49). Na de hermetingen eind 2016, begin 2017 komt Zalsman uit op een Corporate Vitality Index (CVI) van 6,4. Dat is een stijging t.o.v. van het jaar er voor en evenaart nu de benchmark Het ziekteverzuim is in 2015 3,4, in 2016 1,9 en in 2017 2,3 en blijft daarmee in lijn met onze doelstelling om maximaal een ziekteverzuim te hebben van 2,5.

Status CSR Program

We zijn tevreden met de huidige maatregelen en resultaten.

Priority: No

Next steps

Disclose targets and (monitoring) practices related to safety of employees.

Score

ISO 26000 Class: Human development - Company

Employability & Human Development

Development of employees and subcontracted personnel by increasing knowledge, skills, and capacity. Opportunities for sustainable employability (aging work force, horizontal and vertical mobility).

Zalsman: 

Mogelijkheden om bij te dragen aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Bijdragen aan professionele en persoonlijke ontwikkeling door actieve begeleiding, training en opleidingen. Door toenemende digitalisering zijn toekomstperspectieven van de grafische sector onduidelijk. Daarom is het extra relevant voor deze sector om medewerkers zodanig te laten ontwikkelen dat zij capaciteiten ontwikkelen die ook in andere sectoren inzetbaar zijn.

Contribution to:
SDG Logo SDG 4Quality education

Management Approach

Duurzame inzetbaarheid verhogen. Medewerkers faciliteren om zich te blijven ontwikkelen met behulp van onderwijs.

Objectives
 • Opleidingen:Jaarlijks het opleidingsbudget van € 12.500,00 opmaken.
 • Duurzame inzetbaarheid:Alle medewerkers moeten meedoen aan het programma Duurzame Inzetbaarheid (Zalsman Academy) in 2017/2018.

Policy : Code of conduct

Gedragscode voor medewerkers.

Policy : Strategisch Kompas

Jaarlijks beleid en doelstellingen ten aanzien van kwaliteit, MVO, arbo, en milieu.

Measure : Duurzame Inzetbaarheid

Zalsman is per oktober 2017 gestart met de Zalsman Academy. Hierin hebben medewerkers les gehad over al hun rechten en plichten en worden medewerkers gestimuleerd om zelf na te denken over hun eigen ontwikkeling. Daarnaast zijn we gaan werken met een nieuw HR systeem (Afas), waarbij iedere medewerker toegang heeft tot zijn eigen dossier. Onderdeel hiervan zijn de verslagen van de gesprekkencyclus, een doelstelling gesprek, voortgangsgesprek, eindgesprek, waarbij medewerker en de leidinggevende 3 afspraken hebben gemaakt: 1 op het gebied van zijn/haar competenties, 1 op het gebied van zijn/haar doelen binnen de functie en 1 op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Tot slot geeft het systeem inzicht in diverse KPI's zoals ziekteverzuim, verloop personeel en personeelssamenstelling.

In 2018 hebben we met alle medewerkers een doelstellingsgesprek gevoerd.

Status CSR Program

We zijn bezig hier invulling aan te geven.

Priority: Yes

Core subject icon Environment

Score

ISO 26000 Class: Prevention of pollution - Company

Pollution due to Production

Prevention of emission to air and water, soil contamination, (dangerous) waste, use of chemicals, etc.

Zalsman: 

Mogelijkheden om milieu-impact van productie te verbeteren, met name het verminderen en vervangen van het gebruik van toevoegingen en inkten en de milieu-impact van het spoelen van drukplaten.

Contribution to:
SDG Logo SDG 11Sustainable cities and communities
SDG Logo SDG 14Life below water
SDG Logo SDG 15Life on land

Management Approach

Een zo duurzaam en milieuvriendelijk mogelijk productieproces. Alleen werken met milieuvriendelijke en IPA-vrije toevoegingen en inkten en chemievrije drukplaten.

Objectives
 • Inkten:Alle PMS en full colour inkten zijn gemaakt op basis van plantaardige oliën. (HUV inkten uitgesloten).
 • Isopropylalcohol (IPA):IPA is een secundaire alcohol die veelal als toevoeging in vochtwater wordt gebruikt. Bij Zalsman streven we naar een verbruik van maximaal 3% voor 2017, voor 2018 1,5% zodat we in 2020 IPA vrij kunnen produceren.
 • Offsetplaten:Per 2025 wil Zalsman chemievrije drukplaten.

Policy : Beleidsverklaring

Een uitgebreide versie van het Strategisch kompas

Policy : Code of conduct

Gedragscode voor medewerkers.

Measure : Afvalscheiding

We scheiden ons afval zo veel als mogelijk. Papier wordt gesplitst in blanco en bedrukt. Karton wordt apart ingezameld net als chemie, metalen en plastic.

In 2016 was het tonnage papierafval 1.181.144 daarvan is 55.417 kilo wit onbedrukt wat direct kan worden ingezet om gerecycled papier van te maken. In 2017 was het tonnage papierafval 1.132.792 kilo Daarvan is 52.852 kilo wit onbedrukt wat direct kan worden ingezet om gerecycled papier van te maken. Ondanks een hogere omzet hebben we minder afval papier veroorzaakt.

Measure : Offsetplaten

Bij Zalsman Kampen zijn we een chemieloze plaat gaan gebruiken. Deze hoeft niet meer chemisch ontwikkeld te worden.

Bij Zalsman Kampen wordt en geen chemie en gom meer gebruikt voor het ontwikkelen van de platen.

Certificate : SCGM Environmental management system

Scope: Zalsman B.V. te Zwolle. Het uitvoeren van prepress, e-services, vellen offset, print, afterpress en logistiek (warehousing & fulfilment) activiteiten waardoor materialen en informatie verwerkt worden tot fysieke producten. De SCGM heeft op basis van het ISO 14001 milieuzorgsysteem een norm opgesteld die specifiek gericht is op de grafimedia industrie. Voor die bedrijfstak is de norm geconcretiseerd, zodat een ondernemer zelf die vertaalslag niet meer hoeft te maken. Kortom, een vertaling van de ISO 14001 norm naar een bedrijfstak specifieke ISO 14001 norm. Duidelijk en concreet maar nog steeds ISO 14001.

Third party assessment : Duurzaam inkopen

Deze Duurzaam Inkoop Certificering is speciaal ontworpen voor de offset- en digitaal drukkerijen ten einde binnen een paar uur inzicht te hebben in de mate van duurzaam ondernemen met betrekking tot de milieucriteria van de overheid. Als vervolg op deze Duurzame Inkoop Certificering krijgt u een Actieplan waarin alle relevante verbeterpunten staan vermeldt. Het wil niet zeggen dat u alle acties dient uit te voeren, maar hoe beter u produceert des te meer punten scoort u. Dit kan uiteindelijk leiden tot meer orders.

Status CSR Program

We zijn tevreden met de situatie in Kampen. Voor Zwolle zijn we bezig het proces te verduurzamen. Voor Zalsman Print is het niet relevant omdat ze geen inkten, IPA en platen gebruiken, hier wordt geproduceerd met toners.

Priority: Yes

Next steps

Disclose quantified practices contributing to targets set.

Score

ISO 26000 Class: Sustainable resource use - Supply Chain

Circular Economy

Design to prevent or postpone end-of-life of products and resources: Reuse products, reduce the volume of resources, recycle materials (avoiding down-cycling), use renewable materials and initiate reclaim programs.

Zalsman: 

Werken met een duurzaam gecertificeerd papier, en zoeken naar milieuvriendelijker inkten en toevoegingen en gebruik van herbruikbare poetsdoeken.

Contribution to:
SDG Logo SDG 12Responsible consumption and production

Management Approach

Daar waar mogelijk houden we rekening met het cradle-to-cradle-principe, waarbij producten en productiesystemen zowel tijdens als na gebruik een nuttige functie vervullen. Klanten kunnen van ons verwachten dat we blijven innoveren, waarbij wij duurzaamheid als belangrijkste voorwaarde meenemen.

Objectives
 • Inschietpapier:Huidig niveau van inschietpapier (350 vel per opdracht) behouden.
 • Poetsdoeken:Ondanks de groei in omzet willen we het zelfde aantal poetsdoeken blijven gebruiken.
 • FSC en PEFC Papier:Meer dan 95% van ons ingekochte papier heeft een duurzaam grondstoffen keurmerk (doorlopende doelstelling). Vanwege laminaat en grijskarton kunnen we 100% niet halen.
 • Inkten:Alle PMS en full colour inkten zijn gemaakt op basis van plantaardige oliën. (HUV inkten uitgesloten).

Policy : Beleidsverklaring

Een uitgebreide versie van het Strategisch kompas

Measure : Offsetplaten

Bij Zalsman Kampen zijn we een chemieloze plaat gaan gebruiken. Deze hoeft niet meer chemisch ontwikkeld te worden.

Bij Zalsman Kampen wordt en geen chemie en gom meer gebruikt voor het ontwikkelen van de platen.

Measure : Inkjetrotatie

Inkjetrotatie heeft het voordeel dat je via printing on demand kleinere oplages naar behoefte kunt produceren. Je voorkomt hiermee de verspilling van papier en energie omdat men datgene besteld wat nodig is. Daarnaast bespaar je voor de klant in productiekosten, opslag en transport. In 2018 is geïnvesteerd in een nieuwe inktjet machine die volgens Ricoh een inktbesparing van 40% oplevert.

We hebben in 2016 en 2017 een besparing gerealiseerd voor een aantal klanten op hun drukwerkbudget.

Measure : Duurzaam inkopen

We kopen enkel papier in bij leveranciers die kunnen aantonen dat ze zelf ook milieubewust zaken doen. Om dit te borgen hebben we ISO Duurzaam Inkopen en FSC certificering. We kopen FSC gecertificeerd papier in. Een deel daarvan is aangemerkt als specifieke FSC opdracht. In Zalsman Kampen kopen we onze platen en inkt in die door de leverancier (Wifac) worden aangeboden als duurzaam en vallen onder Wifac Green Line. Deze inkt is gemaakt op basis van plantaardige olie. Voor de inkten hebben we een verklaring ontvangen dat de inkten uit Nederland afkomstig zijn.

In het jaar 2016 hebben we 650.422 kilo FSC papier verbruikt voor specifieke FSC orders, dit is 24,6% van de totale inkoop. In 2017 was de totale inkoop FSC 978.370 kilo. Dat is 20% van de totale inkoop. We dragen indirect bij aan een zo duurzaam mogelijk proces van inkopen van platen en inkten.

Product label : Forest Stewardship Council (FSC)

Scope: Zalsman BV heeft vestigingen in Zwolle en Kampen. Deze vallen samen met Zwolle onder een Multi certificering. Van de vestigingen in Kampen is alleen innovative print onderdeel van de certificering. Bovenstaande organisatie is getoetst op de volgende FSC standaarden: - FSC-STD-40-003 V2-1 FSC Standaard voor Chain of Custody Certificering van meerdere locaties - FSC-STD-50-001 V1-2 FSC Eisen voor het gebruik van FSC Handelsmerken door Certificaathouders

Third party assessment : Duurzaam inkopen

Deze Duurzaam Inkoop Certificering is speciaal ontworpen voor de offset- en digitaal drukkerijen ten einde binnen een paar uur inzicht te hebben in de mate van duurzaam ondernemen met betrekking tot de milieucriteria van de overheid. Als vervolg op deze Duurzame Inkoop Certificering krijgt u een Actieplan waarin alle relevante verbeterpunten staan vermeldt. Het wil niet zeggen dat u alle acties dient uit te voeren, maar hoe beter u produceert des te meer punten scoort u. Dit kan uiteindelijk leiden tot meer orders.

Improvement Plan : Plaatonwikkelmachine

Door de investering die aanstaande is in 2018 in een nieuwe plaat ontwikkel machine verwachten we in Zwolle het gebruik van water terug te brengen met 50%. We gaan van 800 kuub naar 400 kuub waterklaar.

Score

ISO 26000 Class: Sustainable resource use - Company

Consumables & Packaging

Reducing the use of packaging materials (paper, plastics, and pallets)

Zalsman: 

Mogelijkheden voor het verminderen van inschietpapier, voorkomen van afgekeurde producten, verminderen van verpakkingsmateriaal en optimale afvalscheiding.

Contribution to:
SDG Logo SDG 12Responsible consumption and production

Management Approach

Zalsman zet zich in om faalkosten, afvalhoeveelheid en verpakkingsmateriaal tot een minimum te beperken. Het afval wordt bovendien hoogwaardig gescheiden, zodat anderen het weer als grondstof in kunnen zetten.

Objectives
 • Klachtenregistratie:Wij willen bij Zalsman minder dan 1% van onze totale omzet aan klachten genereren. Daarmee willen we ver onder het sector gemiddelde blijven.
 • Afvalscheiding:Ons afval jaarlijks scheiden in hoogwaardige fracties. In 2022 willen we 97% van ons afval in kg scheiden in chemie, papier, karton, metalen en plastic.

Policy : Beleidsverklaring

Een uitgebreide versie van het Strategisch kompas

Policy : Strategisch Kompas

Jaarlijks beleid en doelstellingen ten aanzien van kwaliteit, MVO, arbo, en milieu.

Measure : Afvalscheiding

We scheiden ons afval zo veel als mogelijk. Papier wordt gesplitst in blanco en bedrukt. Karton wordt apart ingezameld net als chemie, metalen en plastic.

In 2016 was het tonnage papierafval 1.181.144 daarvan is 55.417 kilo wit onbedrukt wat direct kan worden ingezet om gerecycled papier van te maken. In 2017 was het tonnage papierafval 1.132.792 kilo Daarvan is 52.852 kilo wit onbedrukt wat direct kan worden ingezet om gerecycled papier van te maken. Ondanks een hogere omzet hebben we minder afval papier veroorzaakt.

Measure : Offsetplaten

Bij Zalsman Kampen zijn we een chemieloze plaat gaan gebruiken. Deze hoeft niet meer chemisch ontwikkeld te worden.

Bij Zalsman Kampen wordt en geen chemie en gom meer gebruikt voor het ontwikkelen van de platen.

Measure : Inkjetrotatie

Inkjetrotatie heeft het voordeel dat je via printing on demand kleinere oplages naar behoefte kunt produceren. Je voorkomt hiermee de verspilling van papier en energie omdat men datgene besteld wat nodig is. Daarnaast bespaar je voor de klant in productiekosten, opslag en transport. In 2018 is geïnvesteerd in een nieuwe inktjet machine die volgens Ricoh een inktbesparing van 40% oplevert.

We hebben in 2016 en 2017 een besparing gerealiseerd voor een aantal klanten op hun drukwerkbudget.

Measure : Klachtensysteem

In een overzicht worden alle klachten bijgehouden. Per afdeling worden de klachten maandelijks besproken in de afdelingsoverleggen. Door het bijhouden van de klachten ligt er een goede focus op de productie. Een van de actie die daaruit is voortgekomen is het maken van een proefdruk die gecontroleerd wordt voordat er geproduceerd gaat worden.

Voor Zwolle zijn in 2017 het aantal klachten ten opzichte van het aantal orders gedaald naar 0,58% ten opzichte van 0,94% in 2016 en 1.35% in 2015. Ook de faalkosten in verhouding tot omzet zijn gedaald naar 0,34% in 2017 ten opzichte van 0,55 in 2016 en 0,83% in 2015. Voor Kampen zijn in 2017 het aantal klachten ten opzichte van het aantal orders gestegen naar 1,2% ten opzichte van 0,94% in 2016. Ook de faalkosten in verhouding tot omzet zijn gestegen naar 0,65% in 2017 ten opzichte van 0,45% in 2016 maar ruimschoots binnen onze doelstelling om onder de 1% te blijven

Product label : Forest Stewardship Council (FSC)

Scope: Zalsman BV heeft vestigingen in Zwolle en Kampen. Deze vallen samen met Zwolle onder een Multi certificering. Van de vestigingen in Kampen is alleen innovative print onderdeel van de certificering. Bovenstaande organisatie is getoetst op de volgende FSC standaarden: - FSC-STD-40-003 V2-1 FSC Standaard voor Chain of Custody Certificering van meerdere locaties - FSC-STD-50-001 V1-2 FSC Eisen voor het gebruik van FSC Handelsmerken door Certificaathouders

Third party assessment : Duurzaam inkopen

Deze Duurzaam Inkoop Certificering is speciaal ontworpen voor de offset- en digitaal drukkerijen ten einde binnen een paar uur inzicht te hebben in de mate van duurzaam ondernemen met betrekking tot de milieucriteria van de overheid. Als vervolg op deze Duurzame Inkoop Certificering krijgt u een Actieplan waarin alle relevante verbeterpunten staan vermeldt. Het wil niet zeggen dat u alle acties dient uit te voeren, maar hoe beter u produceert des te meer punten scoort u. Dit kan uiteindelijk leiden tot meer orders.

Improvement Plan : Plaatonwikkelmachine

Door de investering die aanstaande is in 2018 in een nieuwe plaat ontwikkel machine verwachten we in Zwolle het gebruik van water terug te brengen met 50%. We gaan van 800 kuub naar 400 kuub waterklaar.

Next steps

Disclose practices on packaging materials.

Score

ISO 26000 Class: Climate Change - Company

Energy Efficiency and Renewable Energy

Renewable energy and energy efficiency (working towards an energy and climate neutral printing process), including mobility and distribution.

Zalsman: 

Energieverbruik reduceren en omschakeling naar duurzame energiebronnen, met name van productie omdat de drukkerij een energie-intensieve sector (EPC) is. Daarnaast ook een belangrijke kans voor transport en mobiliteit gezien de grootte van het bedrijf.

Contribution to:
SDG Logo SDG 13Climate action

Management Approach

CO2 neutraal opereren. 100% CO-2 gecompenseerde bedrijfsvoering. Energiebesparende investeringen.

Objectives
 • Duurzame energie:Per 2025 voor 50% van het totale electraverbruik opgewekt door wind en zonne-energie.
 • CO2-to operate:Alle CO2 uitstoot compenseren via CO2 to operate.
 • CO2 uitstoot:Groeien in omzet en gelijk blijven in CO2 voetafdruk uitgedrukt in tonnen tot 2025 (basisjaar 2019).

Policy : Beleidsverklaring

Een uitgebreide versie van het Strategisch kompas

Policy : Code of conduct

Gedragscode voor medewerkers.

Measure : Duurzame mobiliteit (Zalsmandeal)

We zijn betrokken bij het programma Beter Benutten. We hoorden van het programma toen we zochten naar een alternatief voor het fietsplan, dat door de werkkostenregeling verviel. Idee was om een e-bikeproject op te starten, maar elektrische fietsen bleken behoorlijk duur. Bij Beter Benutten waren ze zo enthousiast over ons idee, dat we subsidie toegewezen kregen. De subsidie maakte het mogelijk om ons e-bikeproject op te starten. Inmiddels draait het op volle toeren. Hoe het werkt? Medewerkers kunnen via Zalsman een elektrische fiets aanschaffen. Een deel van het aankoopbedrag is gesubsidieerd geweest vanuit Beter Benutten, de rest van het geld schieten we renteloos voor. Medewerkers betalen deze lening aan Zalsman terug, wat neerkomt op zo’n € 30,- per maand. Tegelijkertijd behouden ze hun reiskostenvergoeding, die vaak rond de € 100,- ligt. Dit betekent dat er elke maand € 70,- overblijft. Bovendien zijn medewerkers in beweging, waardoor ze zich fitter en gezonder voelen.

Van 2016 tot eind 2018 komen negentien medewerkers met de e-bike naar het werk. Een succes dat niet onopgemerkt is gebleven.

Measure : CO2 reductie

In 2012 hebben we als bedrijf geïnvesteerd in 8 elektrische auto's om onder andere onze co-2 uitstoot naar beneden te brengen. Daarnaast wordt er in de regio Kampen geleverd met een elektrische auto. Daarnaast hebben we de ambitie om te verdubbelen in omzet maar onze CO-2 uitstoot gelijk te houden. Zalsman Groep heeft een energie Risico Inventarisatie uit laten voeren en hieruit is een plan van aanpak gegenereerd, dat nodig is voor het behalen van een Energie Prestatie Keurmerk. Dit plan gaat ons helpen in de toekomst de CO-2 uitstoot op niveau te houden terwijl onze omzet stijgt. Daarnaast investeren we bij Zalsman ook in nieuwe machines die duurzamer produceren.

Wanneer er gemiddeld 4 gebruikers per elektrische auto zijn, en een gemiddelde woon-werkafstand van 20 km, is er potentieel een besparing mogelijk van 25.000 a 30.000 liter brandstof per jaar (+/-81.720 kilo CO-2). De totale CO2 uitstoot en omzet van Zalsman in Zwolle over de afgelopen jaren was: 2012 Omzet: € 17.217.550,- CO2 uitstoot: 473 ton 2013 Omzet: € 16.572.198,- CO2 uitstoot: 417 ton 2014 Omzet: € 18.455.490,- CO2 uitstoot: 389 ton 2015 Omzet: € 17.960.159,- CO2 uitstoot: 370 ton 2016 Omzet: € 19.821.165,- CO2 uitstoot: 376 ton 2017 Omzet: € 18.991.525,- CO2 uitstoot: 374 ton (inclusief elektriciteit uit waterkracht 1473 ton) Door gewijzigd beleid van de overheid ten aanzien van watercentrales in relatie tot co2 uitstoot zijn we niet in staat 100% te compenseren. We moeten ons energie contract uitdienen tot 2019 en kunnen dan weer 100% duurzame energie inkopen.

Measure : Duurzame energie

Zalsman Zwolle draait op 100% groene stroom, gewonnen door waterkrachtcentrales. Het pand waar Zalsman Kampen is gevestigd wordt verwarmt door aardwarmte en heeft 1.500 zonnepanelen op het dak om stroom uit op te wekken. Bij de volgende aanbesteding in 2019 gaan we op zoek naar een leverancier die enkel energie haalt uit Nederlandse windmolens voor Zalsman Zwolle en Zalsman Print in Kampen.

In Zwolle wordt nu 100% groene stroom van waterkracht ingekocht. Zalsman Kampen is gevestigd in een pand dat 100% wordt verwarmd middels aardwarmte en voor 22% van het electraverbruik komt van de zonnepanelen op het eigen dak.

Measure : CO-2 Operate

In 2011 heeft Zalsman BV voor 5 jaar een CO2 compensatie overeenkomst afgesloten met CO2 Operate BV, een organisatie die met lokale bevolking bomen aanplant in Indonesië. De totale CO2 compensatie over 5 jaar bedraagt 2215 ton, dat betekent gemiddeld 443 ton CO2 per jaar.

De CO2 uitstoot van Zalsman in Zwolle bedroeg in 2016 376 ton CO2. Met de CO2 compensatie van 443 ton opereert Zalsman in Zwolle CO2 neutraal sinds 2011. De twee vestigingen in Kampen opereren op dit moment niet CO2 neutraal, en zijn van plan in 2019 ook hun CO2 uitstoot te compenseren. Volgens CO2 Operate B.V. wordt met de inkomsten uit de huidige compensatie van Zalsman Zwolle de aanplant van minimaal 8000 bomen in Indonesië gefinancierd, waarvan de opbrengsten ten gunste komen van de lokale bevolking. Hierbij dragen we ook bij aan armoedebestrijding. Voor 2017 is de overeenkomst verlengt maar voor 2018 is het helaas niet mogelijk 100% te compenseren. Dit wordt veroorzaakt door een gewijzigd beleid van de overheid waarbij energie opgewekt uit waterkrachtcentrales niet meer CO2 neutraal mag worden aangemerkt. Ons energiecontract loopt in 2019 af dus voorzien we daarna weer een 100% mogelijkheid de CO2 te compenseren.

Third party assessment : Duurzaam inkopen

Deze Duurzaam Inkoop Certificering is speciaal ontworpen voor de offset- en digitaal drukkerijen ten einde binnen een paar uur inzicht te hebben in de mate van duurzaam ondernemen met betrekking tot de milieucriteria van de overheid. Als vervolg op deze Duurzame Inkoop Certificering krijgt u een Actieplan waarin alle relevante verbeterpunten staan vermeldt. Het wil niet zeggen dat u alle acties dient uit te voeren, maar hoe beter u produceert des te meer punten scoort u. Dit kan uiteindelijk leiden tot meer orders.

Status CSR Program

We zijn tevreden met de gekozen maatregelen, maar willen alle bedrijven in scope brengen in de CO2 uitstoot berekeningen, om goed te kunnen sturen op onze doelstelling.

Priority: No

Next steps

Disclose total carbon footprint and report on progress to targets set.

Score

ISO 26000 Class: Protection of the environment - Supply Chain

Deforestation

Respect the natural environment and avoid deforestation related to use of paper.

Zalsman: 

Voor de productie van papier is het een risico dat het bijdraagt aan ontbossing. Mogelijkheden om te werken met duurzaam gecertificeerd papier.

Contribution to:
SDG Logo SDG 15Life on land

Management Approach

Standaard werken met duurzaam gecertificeerd papier. Alleen wanneer dit écht niet mogelijk is in opdracht van de klant, wordt er een uitzondering gemaakt.

Objectives
 • FSC & PEFC papier:Meer dan 95% van ons ingekochte papier heeft een duurzaam grondstoffen keurmerk (FSC of PEFC)
 • Bomen planten:Onze CO2 voetafdruk jaarlijks compenseren door het aanplanten van bomen op Sumatra en West Java.

Measure : CO-2 Operate

In 2011 heeft Zalsman BV voor 5 jaar een CO2 compensatie overeenkomst afgesloten met CO2 Operate BV, een organisatie die met lokale bevolking bomen aanplant in Indonesië. De totale CO2 compensatie over 5 jaar bedraagt 2215 ton, dat betekent gemiddeld 443 ton CO2 per jaar.

De CO2 uitstoot van Zalsman in Zwolle bedroeg in 2016 376 ton CO2. Met de CO2 compensatie van 443 ton opereert Zalsman in Zwolle CO2 neutraal sinds 2011. De twee vestigingen in Kampen opereren op dit moment niet CO2 neutraal, en zijn van plan in 2019 ook hun CO2 uitstoot te compenseren. Volgens CO2 Operate B.V. wordt met de inkomsten uit de huidige compensatie van Zalsman Zwolle de aanplant van minimaal 8000 bomen in Indonesië gefinancierd, waarvan de opbrengsten ten gunste komen van de lokale bevolking. Hierbij dragen we ook bij aan armoedebestrijding. Voor 2017 is de overeenkomst verlengt maar voor 2018 is het helaas niet mogelijk 100% te compenseren. Dit wordt veroorzaakt door een gewijzigd beleid van de overheid waarbij energie opgewekt uit waterkrachtcentrales niet meer CO2 neutraal mag worden aangemerkt. Ons energiecontract loopt in 2019 af dus voorzien we daarna weer een 100% mogelijkheid de CO2 te compenseren.

Measure : Duurzaam inkopen

We kopen enkel papier in bij leveranciers die kunnen aantonen dat ze zelf ook milieubewust zaken doen. Om dit te borgen hebben we ISO Duurzaam Inkopen en FSC certificering. We kopen FSC gecertificeerd papier in. Een deel daarvan is aangemerkt als specifieke FSC opdracht. In Zalsman Kampen kopen we onze platen en inkt in die door de leverancier (Wifac) worden aangeboden als duurzaam en vallen onder Wifac Green Line. Deze inkt is gemaakt op basis van plantaardige olie. Voor de inkten hebben we een verklaring ontvangen dat de inkten uit Nederland afkomstig zijn.

In het jaar 2016 hebben we 650.422 kilo FSC papier verbruikt voor specifieke FSC orders, dit is 24,6% van de totale inkoop. In 2017 was de totale inkoop FSC 978.370 kilo. Dat is 20% van de totale inkoop. We dragen indirect bij aan een zo duurzaam mogelijk proces van inkopen van platen en inkten.

Product label : Forest Stewardship Council (FSC)

Scope: Zalsman BV heeft vestigingen in Zwolle en Kampen. Deze vallen samen met Zwolle onder een Multi certificering. Van de vestigingen in Kampen is alleen innovative print onderdeel van de certificering. Bovenstaande organisatie is getoetst op de volgende FSC standaarden: - FSC-STD-40-003 V2-1 FSC Standaard voor Chain of Custody Certificering van meerdere locaties - FSC-STD-50-001 V1-2 FSC Eisen voor het gebruik van FSC Handelsmerken door Certificaathouders

Third party assessment : Duurzaam inkopen

Deze Duurzaam Inkoop Certificering is speciaal ontworpen voor de offset- en digitaal drukkerijen ten einde binnen een paar uur inzicht te hebben in de mate van duurzaam ondernemen met betrekking tot de milieucriteria van de overheid. Als vervolg op deze Duurzame Inkoop Certificering krijgt u een Actieplan waarin alle relevante verbeterpunten staan vermeldt. Het wil niet zeggen dat u alle acties dient uit te voeren, maar hoe beter u produceert des te meer punten scoort u. Dit kan uiteindelijk leiden tot meer orders.

Core subject icon Fair Practices

Score

ISO 26000 Class: Promoting social responsibility - Supply Chain

Sustainable Procurement

Materials and components (Paper, inks, other chemicals, machinery, and packaging) are often produced and/or processed in risk countries. Issues such as safe working conditions, living wage, forced and child labour, anti-corruption, prevention of pollution and land grabbing are relevant for these supply chains. Companies can influence their supply chain through responsible procurement decisions and/or collaboration.

Zalsman: 

Zalsman ziet mogelijkheden om duurzaam in te kopen. Om in alle fasen van het inkoopproces rekening te houden met milieu-, economische en sociale aspecten. Niet alleen de keuze voor milieu vriendelijk materiaal, maar ook voor goede arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid voor de mensen die betrokken zijn bij het winnen van de grondstoffen. Bij papier en inkt voor onze productie, schoonmaakmiddelen voor onze machines en koffie en fruit voor eigen gebruik.

Contribution to:
SDG Logo SDG 8Decent work and economic growth
SDG Logo SDG 12Responsible consumption and production

Management Approach

Inkoop voldoet aan de duurzame criteria zoals voorgeschreven vanuit de overheid, Milieucriteria voor Maatschappelijk Verantwoord inkopen voor drukwerk.

Objectives
 • Inkten:Inkten op basis van plantaardige olieen
 • FSC/PEFC papier:Meer dan 95% van ons ingekochte papier heeft een duurzaam grondstoffen keurmerk (FSC of PEFC) (doorlopende doelstelling). Vanwege laminaat en grijskarton kunnen we 100% niet halen.

Policy : Beleidsverklaring

Een uitgebreide versie van het Strategisch kompas

Measure : Duurzaam inkopen

We kopen enkel papier in bij leveranciers die kunnen aantonen dat ze zelf ook milieubewust zaken doen. Om dit te borgen hebben we ISO Duurzaam Inkopen en FSC certificering. We kopen FSC gecertificeerd papier in. Een deel daarvan is aangemerkt als specifieke FSC opdracht. In Zalsman Kampen kopen we onze platen en inkt in die door de leverancier (Wifac) worden aangeboden als duurzaam en vallen onder Wifac Green Line. Deze inkt is gemaakt op basis van plantaardige olie. Voor de inkten hebben we een verklaring ontvangen dat de inkten uit Nederland afkomstig zijn.

In het jaar 2016 hebben we 650.422 kilo FSC papier verbruikt voor specifieke FSC orders, dit is 24,6% van de totale inkoop. In 2017 was de totale inkoop FSC 978.370 kilo. Dat is 20% van de totale inkoop. We dragen indirect bij aan een zo duurzaam mogelijk proces van inkopen van platen en inkten.

Status CSR Program

We zijn tevreden met de huidige praktijk, maar willen eigen FCS/PEFC inkoop gaan registreren om te kunnen sturen op onze doelstelling.

Priority: No

Next steps

Disclose practices on sustainable procurement for all supplies.

Score

ISO 26000 Class: Promoting social responsibility - Company

Promoting Social Responsibility

Zalsman: 

Deze sector is erg behoudend ten aanzien van MVO. Zalsman wil een MVO voorbeeld zijn en laten zien dat het kan om duurzaam te innoveren en bij elke bedrijfsbeslissing de impact op het milieu, onze mensen en
de omgeving meenemen.

Contribution to:
SDG Logo SDG 17Partnership

Management Approach

Actief bevorderen MVO bij onze stakeholders.

Objectives
 • MVO bijeenkomsten:Minimaal vier MVO bijeenkomsten bijwonen

Policy : Beleidsverklaring

Een uitgebreide versie van het Strategisch kompas

Measure : United Economy

United Economy is een netwerk van ondernemers die samen actief bouwen aan een eerlijke, sociale en groene economie. Met circulair geld en minimale betalingstermijnen, voor maximale waardecreatie binnen het netwerk. De eerste handel is gedaan waarbij onderling is betaald met Uniteds

In 2018 is er voor € 709,00 gehandeld in Uniteds.

Score

ISO 26000 Class: Respect for property rights - Products/Services

Client Intellectual Property

Protection of client (intellectual) property.

Zalsman: 

Als drukker is het beschermen van intellectueel eigendom een belangrijk onderwerp.


Management Approach

Waarborgen van intellectueel eigendom van drukwerk en afbeeldingen.

Improvement Plan : Intellectueel eigendom

Plan ontwikkelen om intellectueel eigendom structureel te waarborgen. Op dit moment wordt op gevoel navraag gedaan als we twijfelen of een logo of tekst wel rechtmatig wordt gebruikt. Er volgt een vraag bij de klant die vervolgens bewijslast indient zodat de order kan worden verwerkt. Kan de klant dit niet wordt de opdracht terug gegeven. We gaan dit medio 2018 in een procedure vastleggen zodat iedereen weet wat het stappenplan is bij twijfel van rechtmatig gebruik van logo's of tekst.

Core subject icon Consumer Issues

Score

ISO 26000 Class: Consumer Service - Products/Services

Complaint and Dispute Resolution

Provide customer with after-supply services and support. Arrangements for clients and end-users to resolve complaints and disputes.

Zalsman: 

Mogelijkheden om leverbetrouwbaarheid te verhogen, klachten te minimaliseren en goed goede afhandeling te waarborgen.


Management Approach

Registratie alle klachten in klachtensysteem. Zalsman wil graag een toonaangevende speler in de grafimedia industrie blijven. Klanten kunnen van ons verwachten dat we blijven innoveren.

Objectives
 • Faalkosten/omzet:De totale faalkosten/omzet op 0,5% voor 2020, ruim onder het sectorgemiddelde houden
 • Klachten/orders:Het aantal klachten/orders onder de 1% voor 2017
 • Leveringsbetrouwbaarheid:Leveringsbetrouwbaarheid, hoger dan 99%
 • Klanttevredenheid:Klanttevredenheid hoger dan 8

Policy : Beleidsverklaring

Een uitgebreide versie van het Strategisch kompas

Policy : Strategisch Kompas

Jaarlijks beleid en doelstellingen ten aanzien van kwaliteit, MVO, arbo, en milieu.

Measure : Klachtensysteem

In een overzicht worden alle klachten bijgehouden. Per afdeling worden de klachten maandelijks besproken in de afdelingsoverleggen. Door het bijhouden van de klachten ligt er een goede focus op de productie. Een van de actie die daaruit is voortgekomen is het maken van een proefdruk die gecontroleerd wordt voordat er geproduceerd gaat worden.

Voor Zwolle zijn in 2017 het aantal klachten ten opzichte van het aantal orders gedaald naar 0,58% ten opzichte van 0,94% in 2016 en 1.35% in 2015. Ook de faalkosten in verhouding tot omzet zijn gedaald naar 0,34% in 2017 ten opzichte van 0,55 in 2016 en 0,83% in 2015. Voor Kampen zijn in 2017 het aantal klachten ten opzichte van het aantal orders gestegen naar 1,2% ten opzichte van 0,94% in 2016. Ook de faalkosten in verhouding tot omzet zijn gestegen naar 0,65% in 2017 ten opzichte van 0,45% in 2016 maar ruimschoots binnen onze doelstelling om onder de 1% te blijven

Certificate : ISO 12647

Scope: Zalsman B.V. te Zwolle Klanten stellen steeds hogere eisen aan kwaliteit, voorspelbaarheid en aan doorlooptijd. Het hanteren van ISO 12647 biedt hiervoor een prima uitkomst. In de ISO 12647 zijn op Europees niveau afspraken gemaakt om onder andere kwaliteit van het kleurenspectrum te waarborgen, optimalisatie te realiseren en om Europese samenwerking binnen grafimedia-bedrijven te vergemakkelijken. Anders gezegd: het leveren van eenzelfde soort drukwerk, welke geproduceerd kan zijn door verschillende drukkerijen. ISO 12647-2 is de normering voor de offset drukkerijen.

Certificate : SCGM Quality management system

De SCGM heeft op basis van het ISO 9001 kwaliteitszorgsysteem normen voor de grafimedia sector vastgesteld. De normen die gelden voor een goed werkend kwaliteitszorgsysteem hebben betrekking op: Kwaliteit en Organisatie, Procesbeheersing Beheersing van de orderstroom. Scope: Zalsman B.V. te Zwolle en Zalsman Print B.V te Kampen. Het uitvoeren van prepress, e-services, vellen offset, print, afterpress en logistiek (warehousing & fulfilment) activiteiten waardoor materialen en informatie verwerkt worden tot fysieke producten.

Status CSR Program

We zijn tevreden met de huidige resultaten, maar het kan altijd beter. De ambitie voor 2018 is reeds gehaald.

Priority: No

Score

ISO 26000 Class: Consumer data protection - Products/Services

Privacy Protection

Protection of privacy sensitive information and data.

Zalsman: 

Het waarborgen van bescherming van persoons- en privacy gevoelige data van klanten.


Management Approach

Data protectie in lijn met ISO27001. Het borgen van vertrouwelijke data personeel en klanten.

Objectives
 • Nul incidenten:Zalsman wil nul incidenten met betrekking tot databescherming.

Policy : AVG verklaring

Welke persoonsgegevens verwerk je, met welk doel en heb je ze daar ook voor gekregen? Dat noemen we ‘doelbinding’. Het is belangrijk dat je persoonsgegevens alleen verwerkt (dus opslaat en gebruikt) voor de doeleinden waarvoor je deze hebt verkregen. In deze AVG verklaring hebben we een risico inventarisatie en een plan van aanpak opgesteld om incidenten uit te sluiten.

Policy : Verklaring van toepasselijkheid

De kern van het werk van Zalsman is het verwerken van informatie tot nieuwe uitingsvormen. Deze informatie kan vertrouwelijk zijn (zoals aangegeven door de klant) of moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld de AVG). Zalsman kent meerdere locaties en functies, sommigen met hoge impact op het informatiesysteem of de bedrijfsvoering. Dit, gecombineerd met het operationele belang van meerdere informatiesystemen en het juiste beheer hiervan, maakt het noodzakelijk beheersmaatregelen op dit punt in te vullen.” Dit document bevat de verklaring van toepasselijkheid (conformiteitsverklaring) van Zalsman, locaties Zwolle (hoofdzakelijk offsetdrukwerk) en Innovative Print Kampen (hoofdzakelijk print). Op deze locaties onderhouden wij een met ISO/IEC 27001:2013 compatibel informatiebeveiligingssysteem.

Measure : Verwerkingsovereenkomst AVG

In begin 2018 hebben we alle leveranciers die persoonsdata verwerken gevraagd een verwerkingsovereenkomst en AVG verklaring te ondertekenen. Daarnaast hebben we onze klanten gevraagd hun of onze eigen verwerkingsovereenkomst en AVG verklaring te ondertekenen.

Per juni 2018 hebben 71% van leveranciers die persoonsdata verwerken en klanten waar we data voor verwerken deze verklaringen ondertekend. Voor 1 leverancier die niet de overeenkomst kon tekenen hebben we aangegeven dat we niet langer opdrachten laten doen waar persoonsgegevens worden gebruikt.

Measure : Geheimhouding en data protectie

In de arbeidsovereenkomst van Zalsman staat een alinea over de gewenste geheimhouding die medewerkers gevraagd worden te ondertekenen. Om incidenten van datalekken te voorkomen zijn er nieuwe maatregelen gekomen in 2017. Zo zijn op initiatief van IT de usb poortjes van de medewerkers afgesloten die werken met PC en Laptop (geen iMac) bij Zalsman.

100% van de medewerkers die in dienst zijn bij Zalsman hebben in hun contract voor de gewenste geheimhouding ondertekend.

Certificate : SCGM Information security management system

Scope: Zalsman B.V. te Zwolle en Zalsman Print te Kampen De Code voor Informatiebeveiliging heeft als doel de bescherming van digitale informatie tegen een breed scala bedreigingen om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen en bedrijfsrisico’s te minimaliseren. De bedrijfscontinuïteit van ondernemingen in de creatieve industrie hangt steeds meer af van het betrouwbaar functioneren van de ICT infrastructuur en de beveiliging van de data hiervan. Klanten van deze bedrijven eisen daarom steeds vaker dat er zorgvuldig met hun data wordt omgegaan. In het bijzonder wanneer het gevoelige informatie of digitaal materiaal betreft waarop auteursrechten van toepassing zijn of die met de financiële markten te maken hebben (jaarverslagen van beursgenoteerde ondernemingen).

Core subject icon Community

Score

ISO 26000 Class: Community Involvement - Company

Community Involvement

Responsibility to support or contribute to (programs aimed at) the local community.

Zalsman: 

Zalsman bestaat al bijna 160 jaar en is sterk verweven met de lokale samenleving, zowel in Kampen als in Zwolle. Zalsman ziet daarom ook het bijdragen aan lokale goede doelen en sportverenigingen als een belangrijke MVO kans.

Contribution to:
SDG Logo SDG 11Sustainable cities and communities

Management Approach

Wij laten onze betrokkenheid vooral zien door schenkingen en het structureel ondersteunen van enkele regionale uiteenlopende goede doelen. En verder wil Zalsman ruimte geven aan medewerkers die in privé-tijd vrijwilliger zijn bij onder andere de kerk, de brandweer en het team rampenbestrijding.

Objectives
 • Behoud sponsorcontracten:Jaarlijks sponsorcontracten van bestaande sportverenigingen voortzetten
 • Sponsor budget:Jaarlijks het budget besteden (EUR. 25.000,-) met binnengekomen aanvragen voor sponsoring van drukwerk

Policy : Beleidsverklaring

Een uitgebreide versie van het Strategisch kompas

Policy : Strategisch Kompas

Jaarlijks beleid en doelstellingen ten aanzien van kwaliteit, MVO, arbo, en milieu.

Measure : Sponsoring in de regio

Zalsman BV vindt het erg belangrijk om wat te kunnen bijdragen aan verenigingen in de regio. Dit doen we door bij te dragen in de vorm van drukwerk of financiële ondersteuning. Jaarlijks nemen we deel aan Tohopesate, een ruilbeurs waar bedrijven en verenigingen diensten of middelen uitwisselen voor een tegenprestatie. Daarnaast sponsort Zalsman sportclubs, waaronder PEC Zwolle, Reflex volleybal en GoHead Kampen.

In 2017 hebben we onze sponsorcontracten verlengd met verschillende clubs. In 2017 hebben we € 25.000,00 Budget besteed aan sponsoring in de regio. Op de Tohopesate hebben we in 2018 8 matches gesloten met verenigingen in Kampen. De waarde van de matches zijn dit jaar niet bekend. In 2018 is voor EUR. 13.100,- besteed aan sponsoring van PEC Zwolle, Reflex, en go-ahead.

Measure : Stichting Present (Zwolle doet)

Heel bijzonder vinden we onze samenwerking met Stichting Present. Deze stichting slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Van het opknappen van een tuin tot een middag wandelen met ouderen, we kunnen ons inschrijven op allerlei projecten. Hiervoor mogen we één werkdag gebruiken. Dat doen we met veel plezier: we hebben een leuke dag én helpen iemand verder. Medewerkers mogen 1 "gratis" verlofdag opnemen om zich in te zetten voor vrijwilligerswerk.

In 2018 hebben 6 medewerkers meegedaan.

Status CSR Program

We zijn tevreden met huidige maatregelen en resultaten.

Priority: No, Door het feit dat ruildiensten niet meer door de notaris worden gewaardeerd op de Tohopesate, is het niet meer te onderbouwen.

Score

ISO 26000 Class: Employment creation and skills - Company

Employment Creation

Contribute to employment creation and development of the labour market, also for vulnerable groups.

Zalsman: 

De kans om bij Zalsman stagiairs de mogelijkheid te bieden om ervaring binnen ons vakgebied op te doen.

Contribution to:
SDG Logo SDG 8Decent work and economic growth

Management Approach

Mogelijkheden bieden voor stage,- en leerwerk plekken.

Objectives
 • Aantal stageplekken:Per jaar minimaal 3 stagiairs in ons werk opleiden.

Policy : Beleidsverklaring

Een uitgebreide versie van het Strategisch kompas

Policy : Strategisch Kompas

Jaarlijks beleid en doelstellingen ten aanzien van kwaliteit, MVO, arbo, en milieu.

Third party assessment : Erkend leer,-werkbedrijf BPV

Zalsman is een erkend leer,-werkbedrijf. We hebben certificaten van verschillende middelbare en hogere scholen in de regio waardoor we ruimte bieden aan stagiaires uit verschillende vakgebieden op verschillende niveau's. De Wet educatie en beroepsonderwijs verplicht mbo-studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf. Dit noemen we de beroepspraktijkvorming (bpv).

Scoring explained

 • No score

  No initiatives have been disclosed for this issue.
 • Policies & Certificates

  There is an ambition on this issue and related aspects, illustrated by improvement plans, policies, and/or certificates.
 • Specific measures

  One or more concrete measures are disclosed with a positive impact on all related aspects.
 • Goals & KPI's

  Ambition has been formalized including clear / smart objectives which are periodically measured and evaluated.
 • Tangible impact

  On all related aspects of this issue tangible impact has been achieved.