Interested to see more CSR reports, click here for a free login to the CSR Register.

Henskes Noord

Formal name
Henskes Noord B.V.
CoC Number
60659211
Subscription
TIM M
Sector
F43 - Specialized construction activities
Verification
Moderate assurance
Publication date
Jan 27, 2021
Explanation

Core subject icon Labour Practices

Score

ISO 26000 Class: Employment relationships - Company

Contracts and Social Obligations

Legal contracts with people who are allowed to work for both employed and subcontracted personnel, including work permits, pension payments, insurances, etc.

Contribution to:
SDG Logo SDG 8Decent work and economic growth

Management Approach

Henskes Noord streeft ernaar om te voldoen aan wet- en regelgeving op dit onderwerp, zowel voor eigen werknemers als voor onderaanneming en tijdelijke inhuur.

Measure: Procedure controle uitzendkrachten en personeel

Henskes Noord werkt uitsluitend met NEN 4400-1 en VCU gecertificeerde uitzendbureaus. Daarnaast doorloopt iedere uitzendkracht een (deels digitale) intake procedure.
Voor eigen medewerkers en uitzendkrachten dienen de volgende documenten aanwezig te zijn voor inzet: ID bewijs (eventueel aangevuld met verblijfstitel en zorgpas), kopie diploma's, ondertekend formulier in dienst treden. Controle afdracht sociale premies wordt geborgd met een verklaring van de belastingdienst hieromtrent.

Zeker weten dat we voldoen aan de wet en regelgeving.
We hebben in 2019 gewerkte met uitzendbureaus: Kino bv, Job for You bv, MultiStaff, Best @ Work en S&L Diensten. De procedures zijn correct uitgevoerd.

Management Review

We zijn er zeker van dat we voldoen aan de wet en regelgeving.

Priority: No

Score

ISO 26000 Class: Health and safety at work - Company

Health & Safety at Work

Providing a safe and healthy work environment (physical work, chemicals, dangerous locations, ergonomics, stress) for employees and subcontracted personnel at company and client locations, including vitality, prevention of injuries and occupational disease.

Contribution to:
SDG Logo SDG 3Good health and well-being

Management Approach

Het doel van het veiligheidsbeleid is het streven naar optimale arbeidsomstandigheden, waardoor veiligheid en gezondheid van eigen medewerkers, tijdelijke medewerkers, en die van derden zoveel mogelijk gewaarborgd zijn en het welzijn zoveel mogelijk wordt bevorderd.

Objectives
 • Verzuimdoelstelling: Onze verzuimdoelstelling is < 2.5%.
 • 0 incidenten: Onze doelstelling is 0 incidenten / IF cijfer 0.

Policy: Instructiemap KVGM

De instructiemap KVGM beschrijft alle veel voorkomende werkzaamheden en de wijze waarop deze veilig uitgevoerd moeten worden. Daarnaast wordt het juiste gebruik van PBM's beschreven. Deze instructie wordt jaarlijks herzien.

Policy: Bedrijfsplan

Algemeen bedrijfsplan van Henskes Noord waarin naast de organisatiestructuur ook het beleid op de belangrijkste aandachtsgebieden is weergegeven, waaronder kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu en MVO-beleid ten aanzien van medewerkers.

Policy: KVGM Handboek

In het KVGM handboek beschrijven wij onze beleidsmaatregelen inzake kwaliteit, veilig werken en ter voorkomen van milieuvervuiling

Measure: Veilig werken

Onze doelstelling is 0 incidenten. Om dat te realiseren hebben alle productie medewerkers (incl. uitzendkrachten en onderaannemers) een VCA basis diploma. Alle leidinggevende medewerkers zijn in het bezit van een VCA-vol diploma.
Naast de verplichte opleiding en toolboxen in het kader van VCA-P, houden wij jaarlijks een (verplichte) KVGM dag en versturen wij minimaal 2x per jaar een KVGM nieuwsbrief. In 2018 zijn we gecertificeerd voor de safety culture ladder trede 3, hiermee willen we de bewustwording van onze medewerkers nog meer vergroten.

In 2014 was het IF cijfer 0;
In 2015 was het IF cijfer 10,1 (snijwond vinger - geen aanleiding tot maatregelen);
In 2016 was het IF cijfer 0; en
In 2017 was het IF cijfer 0.
In 2018 was het IF cijfer 0.
In 2019 was het IF cijfer 12,1 veroorzaakt door 1 ongeval met verzuim. Werkinstructie is aangepast.

In 2015 was het verzuimcijfer 4,01%;
In 2016 was het verzuimcijfer 2,39%; en
In 2017 was het verzuimcijfer 4,01% (veroorzaakt door 2 langdurig zieke medewerkers).
In 2018 was het verzuimcijfer 4,28% (veroorzaakt door 3 langdurig zieke medewerkers)
In 2019 was het verzuimcijfer 2,10% (hiermee hebben wij onze doelstelling ruimschoots behaald)

Certificate: VCA petrochemistry

Het uitvoeren van straal- en schilderwerken en rubberlining.

Certificate: Veiligheidsladder

Aan Henskes Noord B.V. Afdeling Hoogspanning, trede 3 van de Veiligheidsladder voor het conserveren van hoogspanningsmasten en onderstations.

Product label: BRL K790

Henskes Noord B.V. verricht de werkzaamheden, mits in het contract met de opdrachtgever is vermeld dat de werkzaamheden worden verricht conform dit certificaat. Voor de volgende toepassingsgebieden:
1. Fabrieksmatig appliceren van in- of uitwendige bekledingen volgens BRL-K745, BRL-K768, of BRL-K779, op PGS 16, PGS 19, PGS 28 of PGS 30 stalen tanks;
2. Het in-situ appliceren van in- of uitwendige bekleding gecertificeerd volgens de eisen van BRL-K745, BRL-K768, of BRL-K779, op PGS 16, PGS 19, PGS 28 of PGS 30 (alleen inwendig) stalen tanks;
3. Het in-situ uitvoeren van kleine reparaties van in- of uitwendige bekleding gecertificeerd volgens de eisen van BRL-K745, BRL-K768, of BRL-K779, op PGS 16, PGS 19, PGS 28 stalen tanks of van inwendige bekleding gecertificeerd volgens de eisen van BRL-K779 op PGS 29 of PGS 30 stalen tanks;

Product label: BRL K746

Aan: Henskes Noord B.V.; Voor: Appliceren van coatingsystemen ten behoeve van drinkwater toepassingen.

Third party assessment: Veiligheidsaudit door TenneT

Audit veiligheid door Tennet, Erkenning is opgewaardeerd van cat. 1 naar cat. 2. ( zwaardere projecten)

Management Review

In verband met het bedrijfsongeval in 2019 hebben we onze doelstelling niet behaald. Wij hebben onze werkinstructie aangepast en dit toegelicht in een toolbox meeting. Met deze maatregelen denken wij dat hiermee de kans op herhaling tot een minimum wordt beperkt.

Priority: No

Core subject icon Environment

Score

ISO 26000 Class: Prevention of pollution - Company

Pollution

Prevention of air emissions (overspray). Storage of chemicals. Waste management on location (including hazardous waste).

Contribution to:
SDG Logo SDG 11Sustainable cities and communities
SDG Logo SDG 14Life below water
SDG Logo SDG 15Life on land

Management Approach

Wij proberen het gebruik van milieu gevaarlijke stoffen (o.a. oplosmiddelen) zo veel mogelijk terug te dringen.
Daarnaast is er aandacht voor afvalscheiding.

Objectives
 • 0 milieu incidenten
 • groei oplosmiddelvrij: Doelstelling 2020: omzet van 150.000 voor toepassing van oplosmiddelenvrije coatings.

Policy: Instructiemap KVGM

De instructiemap KVGM beschrijft alle veel voorkomende werkzaamheden en de wijze waarop deze veilig uitgevoerd moeten worden. Daarnaast wordt het juiste gebruik van PBM's beschreven. Deze instructie wordt jaarlijks herzien.

Policy: Bedrijfsplan

Algemeen bedrijfsplan van Henskes Noord waarin naast de organisatiestructuur ook het beleid op de belangrijkste aandachtsgebieden is weergegeven, waaronder kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu en MVO-beleid ten aanzien van medewerkers.

Policy: KVGM Handboek

In het KVGM handboek beschrijven wij onze beleidsmaatregelen inzake kwaliteit, veilig werken en ter voorkomen van milieuvervuiling

Measure: Voorkomen milieuvervuiling

Afvalstoffen die vrijkomen in het werkproces (straalafval en verfafval) worden opgevangen en door gecertificeerde afvalverwerkers afgevoerd. Alle afval wordt gescheiden aangeboden. Zowel in onze werkplaatsen als op project locaties. In 2019 is hiervoor een milieustraat ingericht op ons terrein.
Henskes Noord is KIWA gecertificeerd voor het gebruik van oplosmiddelvrije verf en streeft ernaar deze producten zoveel mogelijk in te zetten.
Met deze maatregelen streven wij ernaar om het milieu zo veel mogelijk te ontzien.

Er zijn sinds 2016 geen milieu incidenten geweest in onze organisatie.

In 2017 is de omzet met oplosmiddelen vrije verf gegroeid van 37.202 euro in 2016 naar 94.544 euro in 2017. In 2018 was de doelstelling 95.000 euro, de definitieve omzet van 2018 was 195.000 euro. De doelstelling voor 2019 was 120.000 euro ook deze doelstelling hebben wij behaald met een omzet van ruim 260.000 euro. ‘In 2020 is een aantal grote opdrachtgevers overgestapt op een watergedragen coatingsysteem, hierdoor wordt voor 2020 een omzet verwacht van > 500.000 euro.

Certificate: ISO 14001

Aan Henskes Noord B.V. voor Het uitvoeren van straal-, schilderwerken en rubberlining.

Product label: BRL K790

Henskes Noord B.V. verricht de werkzaamheden, mits in het contract met de opdrachtgever is vermeld dat de werkzaamheden worden verricht conform dit certificaat. Voor de volgende toepassingsgebieden:
1. Fabrieksmatig appliceren van in- of uitwendige bekledingen volgens BRL-K745, BRL-K768, of BRL-K779, op PGS 16, PGS 19, PGS 28 of PGS 30 stalen tanks;
2. Het in-situ appliceren van in- of uitwendige bekleding gecertificeerd volgens de eisen van BRL-K745, BRL-K768, of BRL-K779, op PGS 16, PGS 19, PGS 28 of PGS 30 (alleen inwendig) stalen tanks;
3. Het in-situ uitvoeren van kleine reparaties van in- of uitwendige bekleding gecertificeerd volgens de eisen van BRL-K745, BRL-K768, of BRL-K779, op PGS 16, PGS 19, PGS 28 stalen tanks of van inwendige bekleding gecertificeerd volgens de eisen van BRL-K779 op PGS 29 of PGS 30 stalen tanks;

Product label: BRL K746

Aan: Henskes Noord B.V.; Voor: Appliceren van coatingsystemen ten behoeve van drinkwater toepassingen.

Management Review

Wij zijn tevreden over het aantal milieu incidenten en zeer tevreden over de groei van de omzet met oplosmiddelen vrije verf.

Priority: No

Next steps

Formuleer reductiedoelstellingen en toon resultaten van alle milieugevaarlijke stoffen, inclusief afval.

Score

ISO 26000 Class: Sustainable resource use - Company

Circular Economy

Design to prevent or postpone end-of-life of products and resources: Reuse products, reduce the volume of resources, recycle materials (avoiding down-cycling), use renewable materials and initiate reclaim programs.

Contribution to:
SDG Logo SDG 12Responsible consumption and production

Management Approach

Als straal- en schildersbedrijf dragen wij bij aan het verlengen van de levensduur van staalconstructies, leidingwerk, tanks en andere stalen objecten. Duurzaamheid in alle stadia, van grondstof t/m sloop en hergebruik (ook wel cradle to cradle genoemd), zijn hierbij belangrijk.

Policy: Bedrijfsplan

Algemeen bedrijfsplan van Henskes Noord waarin naast de organisatiestructuur ook het beleid op de belangrijkste aandachtsgebieden is weergegeven, waaronder kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu en MVO-beleid ten aanzien van medewerkers.

Next steps

Laat zien hoe wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van een circulaire economie.

Score

ISO 26000 Class: Climate Change - Company

Energy Efficiency and Renewable Energy

Renewable energy and energy efficiency, including mobility and distribution.

Contribution to:
SDG Logo SDG 13Climate action

Management Approach

Wij streven naar een energie efficiënte bedrijfsvoering. Op termijn mogelijk geformaliseerd middels een CO2 prestatieladder certificaat.

Policy: Bedrijfsplan

Algemeen bedrijfsplan van Henskes Noord waarin naast de organisatiestructuur ook het beleid op de belangrijkste aandachtsgebieden is weergegeven, waaronder kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu en MVO-beleid ten aanzien van medewerkers.

Measure: Energiebesparing en CO2 reductie

Wij hebben in 2016 energiezuinige compressoren aangeschaft voor onze vestiging Geesbrug. De energiebesparing (omzetgerelateerd) voor deze vestiging was 9%. Het plan om in 2019 de CO2 prestatieladder niveau 3 te behalen is nog steeds niet uitgevoerd, vanwege vragen over de meerwaarde ervan. Sinds begin 2019 zijn wij in bezit van `1 elektrische auto, wij zijn voornemens dit aantal uit te breiden. Tevens zijn wij ons aan het oriënteren om een verjonging door te voeren in ons wagenpark. Ook is er subsidie verkregen voor het plaatsen van zonnepanelen op de vestiging in Geesbrug. In 2020 is het besluit genomen om de plaatsing van de zonnepanelen definitief door te laten gaan, de plaatsing staat gepland voor Q4-2020 en Q1-2021.

In de jaren 2016, 2017 en 2018 zie je dat onze maatregelen hebben geholpen om de emissie uitstoot en het energieverbruik gestaag te verminderen. Het sluiten van onze vestiging te Beverwijk en de verkoop van het pand heeft in 2019 geresulteerd in een forse reductie op zowel emissie als energieverbruik. Met de maatregelen die wij voornemens zijn om door te voeren beogen wij het energieverbruik en de emissie uitstoot verder te verlagen.

Management Review

Door de verkoop van het pand te Beverwijk is de CO2 uitstoot en het energieverbruik in 2019 aanzienlijk gedaald.

Priority: No

Next steps

Toon de totale CO2-uitstoot, inclusief mobiliteit en formuleer doelstellingen voor reductie.

Core subject icon Fair Practices

Score

ISO 26000 Class: Promoting social responsibility - Supply Chain

Sustainable Procurement

Components, chemicals, equipment, and workwear are often produced and/or processed in risk countries. Issues such as safe working conditions, living wage, forced and child labour, anti-corruption, prevention of pollution and land grabbing are relevant for these supply chains. Companies can influence their supply chain through responsible procurement decisions and/or collaboration.

Contribution to:
SDG Logo SDG 8Decent work and economic growth
SDG Logo SDG 12Responsible consumption and production

Scoring explained

 • No score

  No initiatives have been disclosed for this issue.
 • Policies & Certificates

  There is an ambition on this issue and related aspects, illustrated by improvement plans, policies, and/or certificates.
 • Specific measures

  One or more concrete measures are disclosed with a positive impact on all related aspects.
 • Goals & KPI's

  Ambition has been formalized including clear / smart objectives which are periodically measured and evaluated.
 • Tangible impact

  On all related aspects of this issue tangible impact has been achieved.